català
espanyol
anglès
francès

Condicions generals

 

1.Introducció

El present document té per finalitat regular les CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ del servei de Reserva on-line (des d'ara Reserva on-line) de HAP-DREAMS (denominació social PLAGESCO, S.L.), amb domicili social a 17001 Girona, Bonastruc de Porta, 29-2º-2ª, i C.I.F. B17419839 (des d'ara, HAPDREAMS), Telf. 972 203 525 i Fax 972 205 890. Els termes "Vostè" i "Usuari" s'empren aquí per a referir-se a tots els individus i/o entitats que per qualsevol raó accedeixin a www.hap-dreams.com o utilitzin els serveis.

 

La utilització d'aquest servei, suposarà l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les Condicions Generals -que es consideraran automàticament incorporades en el contracte que se subscrigui amb HAPDREAMS, sense que sigui necessària la seva transcripció escrita en el mateix- recollides en l'última versió actualitzada d'aquests Condicions Generals.

 

2.Reserves

2.1 HAPDREAMS realitzarà la reserva dels apartaments prèvia paga i senyal mínima del 100% del import total de la reserva.

2.2 Cancel·lació de la reserva: Les anul·lacions de reserves únicament es podran tramitar a través del telèfon 972 207 913 o per correu electrònic dreams@grn.es. HAPDREAMS podrà cobrar en concepte de penalització:

 a) El 50% del import de la paga i senyal, indicada en l'apartat 2.1 anterior, quan l'anul·lació de la reserva es realitzi en menys de 30 però més de 7 dies d'antelació a la data prevista d'entrada.

 b) El 100% del import de la paga i senyal, indicada en l'apartat 2.1 anterior, quan l'anul·lació de la reserva es realitzi en menys de 7 dies d'antelació a la data prevista d'entrada.

La devolució del import restant de la paga i senyal es realitzarà per transferència bancària en un termini màxim de 5 dies laborables.

2.3 Preus per apartament i nit. Els preus només són vàlids per escrit i durant el termini que en ells s'indiqui. Quan existeixin raons justificables, HAPDREAMS es reserva el dret de modificar aquestes tarifes sense previ avís. Els preus relatius a la reserva se li indicaran durant el procés de reserva.

 

3. Protecció de les dades personals dels usuaris per part de HAPDREAMS

L'usuari dels serveis Reserva on-line oferts a través de www.hap-dreams.com, està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal (d'ara endavant les Dades Personals) i accepta de forma expressa i plenament i sense reserves que HAPDREAMS els tracti de forma automatitzada i incorpori a un fitxer amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els seus serveis, fitxer del que és responsable HAPDREAMS, i que es troba registrat o dau d'alta davant l'autoritat competent.

Els titulars de les dades tenen en tot moment el dret d'accedir al fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. De la mateixa manera, el consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Amb aquesta finalitat, serà suficient contactar amb HAPDREAMS a través del correu electrònic dreams@grn.es, o bé, escriure al seu domicili social situat a Espanya 17001 Girona, Bonastruc de Porta, 29-2º-2ª. HAPDREAMS garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Tanmateix, HAPDREAMS garanteix la confidencialitat de les Dades Personals, encara que revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Els usuaris de www.hap-dreams.com garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats.

Els serveis de HAPDREAMS no estan destinats a menors i HAPDREAMS no sol·licita ni recull informació relativa a persones menors d'edat.

HAPDREAMS disposa d'estrictes procediments de seguretat relatius a l'emmagatzematge i revelació de dades a fi d'evitar tot accés no autoritzat als mateixos, d'acord amb el que disposa l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal vigent a Espanya.

 

4.Propietat industrial.

HAPDREAMS declara que els drets de propietat industrial (Marques, Noms comercials, etc.) que apareixen en aquesta Web Site són de la seva propietat, trobant-se degudament protegits per la Normativa existent sobre Propietat Industrial. L'Usuari s'obliga a usar la Web Site de forma diligent i correcta.

 

5.Dret de Modificació de les Condicions Generals de contractació

HAPDREAMS es reserva el dret de modificar unilateralment i sense preavís, qualsevol dels extrems recollits en les presents Condicions Generals de contractació, en la forma que estimi convenient, informant als usuaris de les modificacions efectuades a través de www.hap-dreams.com.

 

6.Exclusió de garanties i de responsabilitat

6.1 HAPDREAMS NO GARANTEIX LA FIABILITAT, DISPONIBILITAT O CONTINUÏTAT DELS SERVEIS POSATS A LA DISPOSICIÓ DE L'USUARI, PEL QUE EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I/O PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE ES PUGUIN DEURE A LA FALTA DE DISPONIBILITAT, FIABILITAT O CONTINUÏTAT DE LA SEVA PAGINA WEB O DELS SEUS SERVEIS, ENCARA QUE INTENTARÀ FACILITAR, EN LA MESURA DE LES SEVES POSSIBILITATS, AJUDA TÈCNICA A LA PERSONA AFECTADA.

6.2 HAPDREAMS NO S'OBLIGA A CONTROLAR I NO CONTROLA AMB CARÀCTER PREVI, L'ABSÈNCIA DE VIRUS O ELEMENTS EN ELS CONTINGUTS, QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SOFTWARE O HARDWARE DELS USUARIS O PERSONES QUE VISITIN LES PÀGINES, PEL QUE NO RESPONDRÀ DELS DANYS I PERJUDICIS DE QUALSEVOL NATURALESA QUE POGUESSIN DERIVAR-SE DELS MATEIXOS.

6.3 SI HAPDREAMS, ENCARA QUE ACTUANT AMB LA PREVISIÓ I DILIGÈNCIA DEGUDES, NO POGUÉS FACILITAR ELS APARTAMENTS CONTRACTATS PER RAONS QUE NO ELS SIGUIN IMPUTABLES I SI EXISTÍS IMPOSSIBILITAT DE PRESTAR ELS SERVEIS EN LES CONDICIONS PACTADES, HAPDREAMS OFERIRÀ A L'USUARI LA POSSIBILITAT D'OPTAR PEL REEMBORSAMENT TOTAL D'ALLÒ ABONAT O PER LA SEVA SUBSTITUCIÓ PER UN ALTRE DE SIMILARS CARACTERÍSTIQUES EN QUANT A CATEGORIA O QUALITAT.

 

7.Salvaguarda de les Condicions Generals de contractació

Si una de les estipulacions de les presents Condicions Generals de contractació fora declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions Generals es mantindran en els termes acordats. HAPDREAMS es compromet a substituir l'estipulació afectada per la nul·litat aproximant-se el més possible a la intenció inicialment perseguida per les parts. CAP ESTIPULACIÓ EN AQUEST CONTRACTE AFECTARÀ DE CAP MANERA LES DISPOSICIONS IMPERATIVES EN MATÈRIA DE CONSUMIDORS. SI VOSTÈ NO ÉS UN CONSUMIDOR, VOSTÈ RENUNCIA EXPRESSAMENT AL SEU DRET DE DESISTIMENT.

 

8. Acceptació del Règim interior

L'usuari és conscient que la Reserva on-line, implica l'acceptació plena i sense reserves de cadascuna de les clàusules integrants del “Règim interior” a www.hap-dreams.com, en la versió publicada per HAPDREAMS en el moment mateix que l'usuari contracti el servei. Aquestes normes completen els presents Condicions Generals en tot allò en el que a aquestes no s'oposin.

 

9.Llei aplicable i Jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals de contractació es regeixen per la Llei Espanyola. HAPDREAMS i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, es sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi o a qualsevol altre que, si escau, pogués correspondre'ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals de Girona. Constituïx aquest contracte l'expressió completa i íntegra de l'acord entre HAPDREAMS i l'usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre ambdós.